تحصیلات:

  • لیسانس علوم ریاضی، دانشگاه پاریس 8
  • فوق لیسانس فلسفه و تاریخ ریاضیات، دانشگاه پاریس 7
  • دکتری شناخت شناسی و تاریخ علم، دانشگاه پاریس 7، 1997
مقالات:
  1. Khayyâm et Abul-’Alâ al-Ma’ari étaient-ils hérétiques ? Critique de l’article intitulé : « Un regard sur les deux hérétiques Abul’Alâ al-Ma’âri et Khayyâm »
  2. Khayyâm et Abul-’Alâ al-Ma’ari étaient-ils hérétiques ? Critique de l’article intitulé : « Un regard sur les deux hérétiques Abul’Alâ al-Ma’âri et Khayyâm » (2ème partie)
  3. Khayyâm et Abul-’Alâ al-Ma’ari étaient-ils hérétiques ? Critique de l’article intitulé : « Un regard sur les deux hérétiques Abul’Alâ al-Ma’âri et Khayyâm » (3ème et dernière partie)
  4. Un théorème de Sturm sur les polygones réguliers