سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف، 1374-1379
 • کارشناسی ارشد فیزیک هسته ای، دانشگاه امیر کبیر، 1379-1382
 • دکتری فلسفه تحلیلی، پژوهشگاه دانش های بنیادین، 1384-1390
علایق پژوهشی:
 • فلسفه ی دین، فلسفه ی اخلاق، علم و دین
برخی از مقالات:
 1. Azadegan E. Review of “Business Ethics: A Kantian Perspective, by Norman E. Bowie. 2nd edition, Cambridge: Cambridge University Press, 2017. “. Journal of Business Ethics [Internet]. 2018
 2. Azadegan E. Deus Absconditus in Islamic Mysticism. Transcendent Philosophy Journal. 2015;16 (27)
 3. E. Azadegan, Antitheism and Gratuitous Evil, Heythrop Journal (2017)
 4. E. Azadegan, Divine Hiddenness and Human Sin: The Noetic Effect of Sin, Journal of Reformed Theology 7 (2013), 69-90
برخی از دروس ارائه شده:
 • مقولات ویژه در فلسفه
 • فلسفه ذهن 1
 • اخلاق کسب و کار
 • نظریه تکامل و طراحی هوشمند
 • علم و دین 2
 • فلسفه اخلاق
 • فلسفه دین
وبسایت شخصی: http://philsci.sharif.ir/azadegan